\ SUBARU \

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON ( )SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I ( )

2006.06
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5R ( )

2006.06
DBA-GGC
110 ..
4AT
FF - ,
1498

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I ( )

2006.06
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I ( )

2006.06
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5R ( )

2006.06
DBA-GGD
110 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I ( )

2006.06
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2006.06
TA-GGA
250 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2006.06
TA-GGA
250 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2005.06
TA-GGA
250 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I-S ( )

2005.06
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I ( )

2005.06
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I ( )

2005.06
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I ( )

2005.06
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2005.06
TA-GGA
250 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I-S ( )

2005.06
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I-S ( )

2005.06
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I-S ( )

2005.06
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 1.5I ( )

2005.06
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I LIMITED ( )

2004.07
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I LIMITED ( )

2004.07
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I LIMITED ( )

2004.07
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I LIMITED ( )

2004.07
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2004.06
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2004.06
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2004.06
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2004.06
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2004.06
TA-GGA
250 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2004.06
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2004.06
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2004.06
TA-GGA
250 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2004.06
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2004.06
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20S ( )

2004.04
TA-GG9
155 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2004.04
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2004.04
TA-GGA
250 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2004.04
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20S ( )

2004.04
TA-GG9
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2004.04
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2004.04
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2004.04
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2004.04
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2004.04
TA-GGA
250 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2004.04
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2004.04
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20S ( )

2003.09
TA-GG9
155 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2003.09
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2003.09
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2003.09
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20S ( )

2003.09
TA-GG9
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2003.09
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2003.09
TA-GGA
250 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2003.09
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2003.09
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2003.09
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2003.09
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2003.09
TA-GGA
250 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2002.11
TA-GGA
250 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2002.11
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2002.11
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20S ( )

2002.11
TA-GG9
155 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2002.11
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2002.11
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2002.11
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

2002.11
TA-GGA
250 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20S ( )

2002.11
TA-GG9
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2002.11
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I-S ( )

2002.11
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 15I ( )

2002.11
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2001.11
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2001.11
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2001.11
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2001.11
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S ( )

2001.09
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S ( )

2001.09
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20K ( )

2001.09
TA-GGA
250 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2001.09
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2001.09
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON STI ( )

2001.09
GH-GGB
280 ..
6MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S ( )

2001.09
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2001.09
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20K ( )

2001.09
TA-GGA
250 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S ( )

2001.09
TA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2001.09
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20N ( )

2001.09
TA-GG9
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20N ( )

2001.09
TA-GG9
155 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON STI ( )

2000.10
GH-GGB
280 ..
6MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2000.08
LA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S ( )

2000.08
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20N ( )

2000.08
TA-GG9
155 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2000.08
LA-GG3
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2000.08
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S ( )

2000.08
LA-GG2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S SPORT ( )

2000.08
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20N ( )

2000.08
TA-GG9
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S ( )

2000.08
LA-GG2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20K ( )

2000.08
TA-GGA
250 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON I'S ( )

2000.08
LA-GG3
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON 20K ( )

2000.08
TA-GGA
250 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1999.09
GF-GF5
115 ..
4AT
FF - ,
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON SRX ( )

1999.09
GF-GF8
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX STI VERSION VI ( )

1999.09
GF-GF8
280 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1999.09
GF-GF5
115 ..
5MT
FF - ,
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z SPORT ( )

1999.09
GF-GF2
95 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1999.09
GF-GF8
240 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z SPORT ( )

1999.09
GF-GF2
95 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1999.09
GF-GF2
95 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z SPORT ( )

1999.09
GF-GF1
95 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1999.09
GF-GF8
240 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1999.09
GF-GF6
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z SPORT ( )

1999.09
GF-GF1
95 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1999.09
GF-GF1
95 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1999.09
GF-GF6
115 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON SRX ( )

1999.09
GF-GF8
155 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1999.09
GF-GF2
95 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1999.09
GF-GF1
95 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1998.09
GF-GF8-F58P
240 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1998.09
GF-GF8-F58D
240 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1998.09
GF-GF2-F54R
95 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON SRX ( )

1998.09
GF-GF8-F56E
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1998.09
GF-GF2-F54J
95 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1998.09
GF-GF1-F54R
95 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1998.09
GF-GF5-F56R
115 ..
4AT
FF - ,
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1998.09
GF-GF5-F56G
115 ..
5MT
FF - ,
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON SRX ( )

1998.09
GF-GF8-F56F
155 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1998.09
GF-GF6-F56J
115 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1998.09
GF-GF6-F56R
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1998.09
GF-GF1-F54G
95 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1997.09
E-GF2
102 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1997.09
E-GF5
120 ..
4AT
FF - ,
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1997.09
E-GF1
102 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1997.09
E-GF2
102 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX-20S ( )

1997.09
E-GF8
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1997.09
E-GF8
250 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1997.09
E-GF6
120 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1997.09
E-GF5
120 ..
5MT
FF - ,
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX-20S ( )

1997.09
E-GF8
135 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1997.09
E-GF8
250 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1997.09
E-GF1
102 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1997.09
E-GF6
120 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1996.09
E-GF8
240 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1996.09
E-GF2
102 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1996.09
E-GF5
120 ..
5MT
FF - ,
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1996.09
E-GF5
120 ..
4AT
FF - ,
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1996.09
E-GF6
120 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1996.09
E-GF2
102 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1996.09
E-GF8
240 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1996.09
E-GF1
102 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX-20S ( )

1996.09
E-GF8
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON C'Z ( )

1996.09
E-GF1
102 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON GB ( )

1996.09
E-GF6
120 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX-20S ( )

1996.09
E-GF8
135 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS EXTRA ( )

1994.10
E-GF4
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS ( )

1994.10
E-GF1
97 ..
5MT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX EDITION L ( )

1994.10
E-GF6
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX EDITION L ( )

1994.10
E-GF6
115 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS EXTRA ( )

1994.10
E-GF4
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX EDITION S ( )

1994.10
E-GF6
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS ( )

1994.10
E-GF1
97 ..
4AT
FF - ,
1493

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS-X ( )

1994.10
E-GF3
100 ..
4AT
FF - ,
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX EDITION S ( )

1994.10
E-GF6
115 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS-X ( )

1994.10
E-GF3
100 ..
5MT
FF - ,
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1994.10
E-GF8
220 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1994.10
E-GF8
220 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS ( )

1994.01
E-GF3
100 ..
4AT
FF - ,
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS ( )

1994.01
E-GF4
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CX ( )

1994.01
E-GF3
100 ..
5MT
FF - ,
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX EDITION S ( )

1994.01
E-GF6
115 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX EDITION S ( )

1994.01
E-GF6
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX ( )

1994.01
E-GF6
115 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS ( )

1994.01
E-GF4
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX-SA ( )

1994.01
E-GF8
220 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX-SA ( )

1994.01
E-GF8
220 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX AIR SUSPENSION ( )

1994.01
E-GFA
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX AIR SUSPENSION ( )

1994.01
E-GFA
115 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CX ( )

1994.01
E-GF3
100 ..
4AT
FF - ,
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS ( )

1994.01
E-GF3
100 ..
5MT
FF - ,
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX ( )

1994.01
E-GF6
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1993.10
E-GF8
220 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON WRX ( )

1993.10
E-GF8
220 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1994

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX ( )

1992.11
E-GF6
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HS ( )

1992.11
E-GF6
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS ( )

1992.11
E-GF3
100 ..
4AT
FF - ,
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CS ( )

1992.11
E-GF3
100 ..
5MT
FF - ,
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX ( )

1992.11
E-GF6
115 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HS ( )

1992.11
E-GF6
115 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX EDITION S ( )

1992.11
E-GF6
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX EDITION S ( )

1992.11
E-GF6
115 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX AIR SUSPENSION ( )

1992.11
E-GFA
115 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON HX AIR SUSPENSION ( )

1992.11
E-GFA
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1820

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CX ( )

1992.11
E-GF3
100 ..
4AT
FF - ,
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON CX ( )

1992.11
E-GF3
100 ..
5MT
FF - ,
1597

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON ( )

-

SUBARU IMPREZA SPORT WAGON:

.