\ TOYOTA \

TOYOTA ISIS ( )TOYOTA ISIS PLATANA ( )

2005.11
DBA-ANM10W-AWXSH
155 ..
CVT
FF - ,
1998

TOYOTA ISIS G ( )

2005.11
DBA-ANM10G-AWXGH
155 ..
CVT
FF - ,
1998

TOYOTA ISIS G U SELECTION ( )

2005.11
DBA-ANM15G-AWXGH
155 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1998

TOYOTA ISIS G U SELECTION ( )

2005.11
DBA-ANM10G-AWXGH
155 ..
CVT
FF - ,
1998

TOYOTA ISIS PLATANA ( )

2005.11
DBA-ANM15W-AWXSH
155 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1998

TOYOTA ISIS G ( )

2005.11
DBA-ANM15G-AWXGH
155 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1998

TOYOTA ISIS L ( )

2005.11
CBA-ZNM10G-AWPEK
132 ..
4AT
FF - ,
1794

TOYOTA ISIS L X SELECTION ( )

2005.11
DBA-ANM10G-AWXEH(X)
155 ..
CVT
FF - ,
1998

TOYOTA ISIS PLATANA ( )

2005.11
CBA-ZNM10W-AWPSK
132 ..
4AT
FF - ,
1794

TOYOTA ISIS L X SELECTION ( )

2005.11
DBA-ANM15G-AWXEH(X)
155 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1998

TOYOTA ISIS L X SELECTION ( )

2005.11
CBA-ZNM10G-AWPEK(X)
132 ..
4AT
FF - ,
1794

TOYOTA ISIS L ( )

2005.11
DBA-ANM10G-AWXEH
155 ..
CVT
FF - ,
1998

TOYOTA ISIS L ( )

2005.11
DBA-ANM15G-AWXEH
155 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1998

TOYOTA ISIS L X SELECTION ( )

2004.09
CBA-ANM10G-AWXEH(X)
155 ..
CVT
FF - ,
1998

TOYOTA ISIS G U SELECTION ( )

2004.09
CBA-ANM15G-AWXGH(U)
155 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1998

TOYOTA ISIS L ( )

2004.09
CBA-ANM15G-AWXEH
155 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1998

TOYOTA ISIS L ( )

2004.09
CBA-ZNM10G-AWPEK
132 ..
4AT
FF - ,
1794

TOYOTA ISIS PLATANA ( )

2004.09
CBA-ZNM10W-AWPSK
132 ..
4AT
FF - ,
1794

TOYOTA ISIS G ( )

2004.09
CBA-ANM10G-AWXGH
155 ..
CVT
FF - ,
1998

TOYOTA ISIS PLATANA ( )

2004.09
CBA-ANM15W-AWXSH
155 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1998

TOYOTA ISIS L ( )

2004.09
CBA-ANM10G-AWXEH
155 ..
CVT
FF - ,
1998

TOYOTA ISIS PLATANA ( )

2004.09
CBA-ANM10W-AWXSH
155 ..
CVT
FF - ,
1998

TOYOTA ISIS G ( )

2004.09
CBA-ANM15G-AWXGH
155 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1998

TOYOTA ISIS L X SELECTION ( )

2004.09
CBA-ANM15G-AWXEH(X)
155 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1998

TOYOTA ISIS G U SELECTION ( )

2004.09
CBA-ANM10G-AWXGH(U)
155 ..
CVT
FF - ,
1998

TOYOTA ISIS L X SELECTION ( )

2004.09
CBA-ZNM10G-AWPEK(X)
132 ..
4AT
FF - ,
1794

TOYOTA ISIS ( )

-

TOYOTA ISIS: