\ TOYOTA \

TOYOTA VITZ ( )TOYOTA VITZ F INTELLIGENT PACKAGE ( )

2007.01
DBA-KSP90-AHXNK(I)
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ F ( )

2007.01
DBA-KSP90-AHXNK
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ RS ( )

2007.01
DBA-NCP91-AHXVK
110 ..
CVT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ I'LL ( )

2007.01
DBA-KSP90-AHXGK
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ F ( )

2007.01
CBA-NCP95-AHPNK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2007.01
CBA-NCP95-AHPEK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ I'LL ( )

2007.01
DBA-SCP90-AHXGK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ B INTELLIGENT PACKAGE ( )

2007.01
DBA-KSP90-AHXDK(I)
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ F ( )

2007.01
DBA-SCP90-AHXNK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ RS ( )

2007.01
DBA-NCP91-AHMVK
110 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ( )

2007.01
DBA-KSP90-AHXDK
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ U ( )

2007.01
DBA-SCP90-AHXEK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ X ( )

2007.01
DBA-NCP91-AHXNK
110 ..
CVT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ I'LL ( )

2007.01
CBA-NCP95-AHPGK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2005.12
DBA-SCP90-AHXNK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ I'LL ( )

2005.12
DBA-SCP90-AHXGK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ U ( )

2005.12
CBA-NCP95-AHPEK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ I'LL ( )

2005.12
DBA-KSP90-AHXGK
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ RS ( )

2005.12
DBA-NCP91-AHXVK
110 ..
CVT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ F ( )

2005.12
DBA-KSP90-AHXNK
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ F ( )

2005.12
CBA-NCP95-AHPNK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ B ( )

2005.12
DBA-KSP90-AHXDK
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ U ( )

2005.12
DBA-SCP90-AHXEK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ B INTELLIGENT PACKAGE ( )

2005.12
DBA-KSP90-AHXDK(I)
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ X ( )

2005.12
DBA-NCP91-AHXNK
110 ..
CVT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2005.12
DBA-NCP91-AHMVK
110 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ I'LL ( )

2005.12
CBA-NCP95-AHPGK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F INTELLIGENT PACKAGE ( )

2005.12
DBA-KSP90-AHXNK(I)
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ U ( )

2005.02
CBA-NCP95-AHPEK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2005.02
CBA-NCP95-AHPNK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2005.02
DBA-SCP90-AHXNK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ F ( )

2005.02
DBA-KSP90-AHXNK
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ RS ( )

2005.02
DBA-NCP91-AHXVK
110 ..
CVT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ( )

2005.02
DBA-KSP90-AHXDK
71 ..
CVT
FF - ,
996

TOYOTA VITZ X ( )

2005.02
DBA-NCP91-AHXNK
110 ..
CVT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2005.02
DBA-NCP91-AHMVK
110 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ U ( )

2005.02
DBA-SCP90-AHXEK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.04
CBA-NCP13-AHPVK
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.04
CBA-NCP13-AHMVK
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.04
CBA-NCP13-AGMVK
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2004.04
CBA-NCP15-AHPNK(L)
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2004.04
CBA-SCP13-AHXGK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ U ( )

2004.04
CBA-SCP13-AHXEK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.04
CBA-NCP10-AHMVK
87 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2004.04
CBA-SCP10-AGPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2004.04
CBA-NCP15-AGMNK
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U L PACKAGE ( )

2004.04
CBA-SCP13-AHXEK(L)
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2004.04
CBA-SCP10-AHPNK(L)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2004.04
CBA-NCP15-AHPNK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2004.04
CBA-NCP13-AHMVK(V)
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ( )

2004.04
CBA-SCP10-AHPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2004.04
CBA-NCP13-AGMVK(V)
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ( )

2004.04
CBA-SCP10-AGPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2004.04
CBA-SCP10-AHPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2004.04
CBA-NCP13-AGPVK(V)
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2004.04
CBA-SCP10-AHMNK(L)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.04
CBA-NCP10-AGMVK
87 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2004.04
CBA-NCP15-AGPNK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2004.04
CBA-NCP15-AHPGK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.04
CBA-NCP10-AHPVK
87 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2004.04
CBA-SCP10-AHMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

2004.04
CBA-SCP10-AHMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.04
CBA-NCP13-AGPVK
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ F ( )

2004.04
CBA-NCP15-AHMNK
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U INTELLIGENT PACKAGE ( )

2004.04
CBA-SCP13-AHXEK(I)
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.04
CBA-NCP10-AGPVK
87 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2004.04
CBA-NCP15-AHPEK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2004.04
CBA-SCP10-AGMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2004.04
CBA-NCP15-AHMNK(L)
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ B ( )

2004.04
CBA-SCP10-AGMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2004.04
CBA-NCP13-AHPVK(V)
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ PAIR STYLE ( )

2004.04
CBA-SCP10-AHSNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2004.02
CBA-NCP15-AHPNK(L)
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2004.02
CBA-NCP15-AHPEK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U INTELLIGENT PACKAGE ( )

2004.02
CBA-SCP13-AHXEK(I)
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ B ( )

2004.02
CBA-SCP10-AHMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2004.02
CBA-NCP13-AHMVK(V)
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2004.02
CBA-SCP10-AHMNK(L)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2004.02
CBA-NCP15-AGPNK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ B ( )

2004.02
CBA-SCP10-AHPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2004.02
CBA-SCP10-AHPNK(L)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.02
CBA-NCP10-AGPVK
87 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2004.02
CBA-NCP13-AGPVK(V)
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ( )

2004.02
CBA-SCP10-AGPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2004.02
CBA-SCP13-AHXGK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.02
CBA-NCP10-AGMVK
87 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U L PACKAGE ( )

2004.02
CBA-SCP13-AHXEK(L)
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.02
CBA-NCP13-AGPVK
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.02
CBA-NCP13-AHMVK
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2004.02
CBA-NCP15-AHPGK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2004.02
CBA-SCP13-AHXEK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ F ( )

2004.02
CBA-SCP10-AHMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ PAIR STYLE ( )

2004.02
CBA-SCP10-AHSNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2004.02
CBA-NCP15-AHMNK
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2004.02
CBA-NCP13-AHPVK(V)
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ F ( )

2004.02
CBA-NCP15-AGMNK
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2004.02
CBA-SCP10-AGMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.02
CBA-NCP13-AHPVK
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ F ( )

2004.02
CBA-SCP10-AGPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.02
CBA-NCP10-AHMVK
87 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2004.02
CBA-NCP15-AHMNK(L)
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.02
CBA-NCP10-AHPVK
87 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2004.02
CBA-NCP13-AGMVK(V)
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ( )

2004.02
CBA-SCP10-AGMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2004.02
CBA-NCP15-AHPNK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2004.02
CBA-SCP10-AHPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS ( )

2004.02
CBA-NCP13-AGMVK
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2003.08
UA-NCP13-AHMVK
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ( )

2003.08
UA-SCP10-AGMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2003.08
UA-NCP15-AHMNK
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2003.08
UA-NCP13-AHMVK(V)
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2003.08
UA-NCP13-AGMVK
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2003.08
UA-NCP13-AHPVK
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ( )

2003.08
UA-SCP10-AHMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2003.08
UA-NCP13-AHPVK(V)
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ PAIR STYLE ( )

2003.08
UA-SCP10-AHSNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2003.08
UA-SCP10-AGMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2003.08
UA-NCP15-AHMNK(L)
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2003.08
UA-SCP10-AHMNK(L)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2003.08
UA-NCP15-AGMNK
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2003.08
UA-NCP15-AHPEK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2003.08
UA-SCP10-AHPNK(L)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS ( )

2003.08
UA-NCP10-AHPVK
87 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2003.08
UA-NCP13-AGPVK
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2003.08
UA-NCP15-AHPNK(L)
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2003.08
UA-NCP13-AGPVK(V)
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2003.08
UA-NCP10-AGPVK
87 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2003.08
UA-NCP15-AHPNK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U L PACKAGE ( )

2003.08
UA-SCP13-AHXEK(L)
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ F ( )

2003.08
UA-SCP10-AGPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

2003.08
UA-SCP13-AHXEK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ B ( )

2003.08
UA-SCP10-AGPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2003.08
UA-SCP10-AHPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS ( )

2003.08
UA-NCP10-AHMVK
87 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2003.08
UA-SCP10-AHMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2003.08
UA-NCP15-AGPNK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ B ( )

2003.08
UA-SCP10-AHPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2003.08
UA-NCP13-AGMVK(V)
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2003.08
UA-NCP10-AGMVK
87 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U INTELLIGENT PACKAGE ( )

2003.08
UA-SCP13-AHXEK(I)
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2003.08
UA-SCP13-AHXGK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2003.08
UA-NCP15-AHPGK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2002.12
UA-NCP10-AGPVK
87 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2002.12
UA-NCP10-AHPVK
87 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2002.12
UA-NCP10-AHMVK
87 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2002.12
UA-SCP10-AHPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U L PACKAGE ( )

2002.12
UA-SCP13-AHXEK(L)
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ RS ( )

2002.12
UA-NCP13-AHPVK
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ U ( )

2002.12
UA-NCP15-AHPEK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2002.12
UA-SCP10-AHMNK(L)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2002.12
UA-SCP10-AGPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2002.12
UA-SCP10-AHMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS ( )

2002.12
UA-NCP13-AHMVK
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2002.12
UA-NCP13-AGPVK(V)
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2002.12
UA-NCP10-AGMVK
87 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2002.12
UA-NCP15-AHMNK
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2002.12
UA-NCP15-AGPNK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2002.12
UA-NCP13-AGMVK(V)
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ( )

2002.12
UA-SCP10-AGPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U INTELLIGENT PACKAGE ( )

2002.12
UA-SCP13-AHXEK(I)
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2002.12
UA-SCP13-AHXGK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ U ( )

2002.12
UA-SCP13-AHXEK
87 ..
CVT
FF - ,
1296

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2002.12
UA-NCP13-AHMVK(V)
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ( )

2002.12
UA-SCP10-AHPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2002.12
UA-NCP15-AHPNK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2002.12
UA-NCP15-AHPGK
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS V PACKAGE ( )

2002.12
UA-NCP13-AHPVK(V)
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2002.12
UA-NCP15-AHPNK(L)
87 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2002.12
UA-SCP10-AGMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

2002.12
UA-SCP10-AHMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2002.12
UA-SCP10-AHPNK(L)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS ( )

2002.12
UA-NCP13-AGMVK
109 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2002.12
UA-NCP13-AGPVK
109 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ F L PACKAGE ( )

2002.12
UA-NCP15-AHMNK(L)
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ PAIR STYLE ( )

2002.12
UA-SCP10-AHSNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2002.12
UA-NCP15-AGMNK
87 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ B ( )

2002.12
UA-SCP10-AGMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP15-AHMNK(D)
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2001.12
TA-NCP15-AGMGK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2001.12
UA-SCP10-AHPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2001.12
UA-SCP10-AGPNK(D)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2001.12
TA-NCP15-AHPGK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP10-AGMEK(D)
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP10-AHPVK(D)
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2001.12
TA-NCP15-AGMEK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2001.12
TA-NCP15-AHPNK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2001.12
TA-NCP15-AGMNK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2001.12
TA-NCP10-AGMGK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP10-AGPVK(D)
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2001.12
UA-SCP10-AHPNK(D)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2001.12
UA-SCP10-AHMNK(D)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2001.12
TA-NCP15-AGPGK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2001.12
TA-NCP15-AGPEK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2001.12
TA-NCP13-AGMVK
110 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2001.12
TA-NCP10-AHMGK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2001.12
TA-NCP10-AHPVK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ B ECO PACKAGE ( )

2001.12
TA-SCP10-AGMDK(E)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2001.12
UA-SCP10-AGPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP15-AGPNK(D)
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP10-AHPEK(D)
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2001.12
TA-NCP10-AGPGK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP10-AGMVK(D)
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2001.12
UA-SCP10-AHMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP15-AGMNK(D)
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ B ( )

2001.12
UA-SCP10-AHPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2001.12
UA-SCP10-AGMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2001.12
TA-NCP15-AHMGK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2001.12
TA-NCP13-AHPVK
110 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ( )

2001.12
UA-SCP10-AGPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2001.12
TA-NCP15-AGPNK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2001.12
TA-NCP15-AHPEK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP10-AGPEK(D)
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP10-AHMEK(D)
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2001.12
TA-NCP10-AHMVK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2001.12
TA-NCP15-AHMEK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP10-AHMVK(D)
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2001.12
TA-NCP10-AGMVK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2001.12
TA-NCP13-AHMVK
110 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ U ( )

2001.12
TA-NCP10-AGPEK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2001.12
TA-NCP10-AGMEK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ B ( )

2001.12
UA-SCP10-AGMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

2001.12
UA-SCP10-AHMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2001.12
TA-NCP15-AHPNK(D)
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2001.12
TA-NCP10-AHMEK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2001.12
TA-NCP13-AGPVK
110 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ B ECO PACKAGE ( )

2001.12
TA-SCP10-AHMDK(E)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2001.12
TA-NCP15-AHMNK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2001.12
TA-NCP10-AGPVK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2001.12
TA-NCP10-AHPEK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2001.12
UA-SCP10-AGMNK(D)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2001.12
TA-NCP10-AHPGK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ B ECO PACKAGE ( )

2001.05
TA-SCP10-AGMDK(E)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ECO PACKAGE ( )

2001.05
TA-SCP10-AHMDK(E)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.12
TA-NCP10-AGMGK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2000.12
TA-NCP15-AGPEK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2000.12
TA-SCP10-AGPEK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

2000.12
TA-SCP10-AGMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2000.12
TA-NCP15-AGMNK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.12
TA-NCP15-AGPNK(D)
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2000.12
TA-NCP15-AHMNK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2000.12
TA-SCP10-AHPEK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.12
TA-SCP10-AGPNK(D)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.12
TA-NCP10-AGPGK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2000.12
TA-SCP10-AGMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.12
TA-NCP15-AGPGK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2000.12
TA-NCP15-AGMEK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2000.12
TA-SCP10-AHMEK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2000.12
TA-SCP10-AHMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

2000.12
TA-NCP15-AHMEK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.12
TA-NCP15-AHMGK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.12
TA-NCP15-AGMGK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.12
TA-NCP15-AGMNK(D)
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ B ( )

2000.12
TA-SCP10-AGPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

2000.12
TA-SCP10-AHMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

2000.12
TA-SCP10-AGMEK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.12
TA-SCP10-AHPNK(D)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.12
TA-NCP10-AHMGK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2000.12
TA-NCP15-AHPEK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.12
TA-SCP10-AGMNK(D)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.12
TA-SCP10-AHMNK(D)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2000.12
TA-SCP10-AHPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.12
TA-NCP15-AHPGK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.12
TA-NCP15-AHMNK(D)
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.12
TA-NCP10-AHPGK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.12
TA-NCP15-AHPNK(D)
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2000.12
TA-NCP15-AGPNK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ B ( )

2000.12
TA-SCP10-AHPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2000.12
TA-NCP15-AHPNK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2000.12
TA-SCP10-AGPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ RS ( )

2000.10
TA-NCP13-AHPVK
110 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS D PACKAGE ( )

2000.10
TA-NCP10-AHMVK(D)
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2000.10
TA-NCP10-AHPVK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS D PACKAGE ( )

2000.10
TA-NCP10-AGPVK(D)
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS D PACKAGE ( )

2000.10
TA-NCP10-AHPVK(D)
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2000.10
TA-NCP13-AHMVK
110 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS D PACKAGE ( )

2000.10
TA-NCP10-AGMVK(D)
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2000.10
TA-NCP10-AGMVK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2000.10
TA-NCP10-AHMVK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2000.10
TA-NCP13-AGPVK
110 ..
4AT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ RS ( )

2000.10
TA-NCP10-AGPVK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ RS ( )

2000.10
TA-NCP13-AGMVK
110 ..
5MT
FF - ,
1496

TOYOTA VITZ U ( )

2000.08
TA-SCP10-AHMEK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

2000.08
TA-SCP10-AGMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

2000.08
TA-SCP10-AGMEK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

2000.08
TA-SCP10-AGPEK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.08
TA-NCP15-AHMNK(D)
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2000.08
TA-NCP15-AHPEK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.08
TA-NCP15-AGPGK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2000.08
TA-NCP15-AHMNK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.08
TA-NCP10-AGMGK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2000.08
TA-SCP10-AGPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U EURO SPORTS EDITION ( )

2000.08
TA-NCP10-AHMEK(Z)
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.08
TA-NCP10-AGPGK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.08
TA-NCP10-AHPGK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.08
TA-NCP15-AGMGK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2000.08
TA-NCP15-AHMEK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2000.08
TA-NCP15-AGMNK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2000.08
TA-SCP10-AHMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

2000.08
TA-NCP15-AGMEK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ B ( )

2000.08
TA-SCP10-AHPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.08
TA-NCP15-AHMGK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2000.08
TA-SCP10-AHPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.08
TA-SCP10-AGPNK(D)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U EURO SPORTS EDITION ( )

2000.08
TA-NCP10-AGMEK(Z)
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.08
TA-NCP15-AHPNK(D)
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.08
TA-NCP15-AGPNK(D)
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.08
TA-NCP10-AHMGK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U ( )

2000.08
TA-NCP15-AGPEK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2000.08
TA-NCP15-AGPNK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.08
TA-SCP10-AHPNK(D)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

2000.08
TA-SCP10-AGPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

2000.08
TA-NCP15-AHPNK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U EURO SPORTS EDITION ( )

2000.08
TA-NCP10-AGPEK(Z)
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U EURO SPORTS EDITION ( )

2000.08
TA-NCP10-AHPEK(Z)
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ F ( )

2000.08
TA-SCP10-AGMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

2000.08
TA-SCP10-AHMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.08
TA-SCP10-AHMNK(D)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

2000.08
TA-NCP15-AHPGK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.08
TA-SCP10-AGMNK(D)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

2000.08
TA-SCP10-AHPEK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

2000.08
TA-NCP15-AGMNK(D)
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

1999.10
GH-NCP10-AGPGK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

1999.10
GH-NCP15-AHMGK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U EURO SPORTS EDITION ( )

1999.10
GH-NCP10-AGPEK(Z)
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U EURO SPORTS EDITION ( )

1999.10
GH-NCP10-AGMEK(Z)
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

1999.10
GH-NCP15-AHPGK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

1999.10
GH-NCP10-AGMGK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

1999.10
GH-NCP10-AHPGK
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

1999.10
GH-NCP10-AHMGK
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U EURO SPORTS EDITION ( )

1999.10
GH-NCP10-AHPEK(Z)
88 ..
4AT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ U EURO SPORTS EDITION ( )

1999.10
GH-NCP10-AHMEK(Z)
88 ..
5MT
FF - ,
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

1999.10
GH-NCP15-AGMGK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ CLAVIA ( )

1999.10
GH-NCP15-AGPGK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

1999.08
GH-NCP15-AHPEK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

1999.08
GH-SCP10-AGPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

1999.08
GH-NCP15-AGPNK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

1999.08
GH-SCP10-AHPEK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

1999.08
GH-SCP10-AHPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

1999.08
GH-NCP15-AGPEK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

1999.08
GH-SCP10-AHPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.08
GH-NCP15-AHPNK(D)
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.08
GH-NCP15-AGMNK(D)
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ B ( )

1999.08
GH-SCP10-AGMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

1999.08
GH-SCP10-AGMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.08
GH-NCP15-AHMNK(D)
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

1999.08
GH-NCP15-AHMNK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ B ( )

1999.08
GH-SCP10-AHMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

1999.08
GH-SCP10-AGMEK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

1999.08
GH-SCP10-AGPEK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

1999.08
GH-NCP15-AHMEK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.08
GH-NCP15-AGPNK(D)
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

1999.08
GH-NCP15-AGMEK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

1999.08
GH-NCP15-AHPNK
88 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ U ( )

1999.08
GH-SCP10-AHMEK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.08
GH-SCP10-AGPNK(D)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.08
GH-SCP10-AHPNK(D)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.08
GH-SCP10-AGMNK(D)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

1999.08
GH-NCP15-AGMNK
88 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1298

TOYOTA VITZ F ( )

1999.08
GH-SCP10-AHMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

1999.08
GH-SCP10-AGPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.08
GH-SCP10-AHMNK(D)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

1999.01
GF-SCP10-AGMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

1999.01
GF-SCP10-AGPEK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

1999.01
GF-SCP10-AHMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.01
GF-SCP10-AGMNK(D)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

1999.01
GF-SCP10-AGPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.01
GF-SCP10-AHPNK(D)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

1999.01
GF-SCP10-AHMDK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

1999.01
GF-SCP10-AGPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.01
GF-SCP10-AHMNK(D)
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ B ( )

1999.01
GF-SCP10-AHPDK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

1999.01
GF-SCP10-AHMEK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F D PACKAGE ( )

1999.01
GF-SCP10-AGPNK(D)
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

1999.01
GF-SCP10-AHPNK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ F ( )

1999.01
GF-SCP10-AGMNK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

1999.01
GF-SCP10-AHPEK
70 ..
4AT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ U ( )

1999.01
GF-SCP10-AGMEK
70 ..
5MT
FF - ,
997

TOYOTA VITZ ( )

-

TOYOTA VITZ   99.01 -
2WD M/TGF-SCP10, GH-SCP10, TA-SCP10, UA-SCP101SZ-FE

TOYOTA VITZ   99.01 -
2WD A/TGF-SCP10, GH-SCP10, TA-SCP10, UA-SCP101SZ-FE

TOYOTA VITZ   99.01 -
2WD M/TTA-NCP10, UA-NCP102NZ-FE

TOYOTA VITZ   99.01 -
2WD A/TTA-NCP10, UA-NCP102NZ-FE

TOYOTA VITZ   99.01 -
2WD CVTUA-SCP132SZ-FE

TOYOTA VITZ   99.01 -
4WD M/TGH-NCP15, TA-NCP15, UA-NCP152NZ-FE

TOYOTA VITZ   99.01 -
4WD A/TGH-NCP15, TA-NCP15, UA-NCP152NZ-FE

TOYOTA VITZ   99.01 -
2WD M/TTA-NCP13, UA-NCP131NZ-FE

TOYOTA VITZ   99.01 -
2WD A/TTA-NCP13, UA-NCP131NZ-FE

TOYOTA VITZ: