\ DAIHATSU \

DAIHATSU CHARADE SOCIAL ( )DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1999.01
E-G213S-EMNE
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1999.01
E-G213S-EPNE
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1999.01
E-G213S-EPNE
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1999.01
E-G203S-EMNE
100 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1999.01
E-G203S-EMGE
100 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1999.01
E-G203S-EPNE
100 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1999.01
E-G213S-EMNE
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1999.01
E-G203S-EPGE
100 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1998.07
E-G213S-EMNE
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1998.07
E-G203S-EPNE
100 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1998.07
E-G213S-EPNE
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1998.07
E-G213S-EMNE
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1998.07
E-G203S-EMNE
100 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1998.07
E-G203S-EMGE
100 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1998.07
E-G203S-EPGE
100 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1998.07
E-G213S-EPNE
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1997.09
E-G203S-EPGE
100 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1997.09
E-G203S-EMNE
100 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1997.09
E-G203S-EPNE
100 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1997.09
E-G213S-EPNE
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1997.09
E-G213S-EMNE
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1997.09
E-G213S-EMNE
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1997.09
E-G203S-EMGE
100 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1997.09
E-G213S-EPNE
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1996.10
E-G203S-EPGE
100 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1996.10
E-G213S-EPNE
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1996.10
E-G203S-EMGE
100 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1996.10
E-G203S-EPNE
100 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1996.10
E-G203S-EMNE
100 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1996.10
E-G213S-EPNE
100 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1996.10
E-G213S-EMNE
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1996.10
E-G213S-EMNE
100 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1995.11
E-G213S-EMNE2
97 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1995.11
E-G203S-EPGE2
97 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1995.11
E-G203S-EMNE2
97 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1995.11
E-G203S-EMGE2
97 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1995.11
E-G213S-EMNE2
97 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1995.11
E-G213S-EPNE2
97 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1995.11
E-G213S-EPNE2
97 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL POSE ( )

1995.11
E-G203S-EPNE2
97 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1994.05
E-G213S-EPNE
97 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SE EXTRA ( )

1994.05
E-G203S-EPNE
97 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1994.05
E-G203S-EPGE
97 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SE ( )

1994.05
E-G203S-EPNE
97 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1994.05
E-G213S-EMNE
97 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SE EXTRA ( )

1994.05
E-G203S-EMNE
97 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX LIMITED ( )

1994.05
E-G203S-EMGE
97 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SE ( )

1994.05
E-G213S-EMNE
97 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SE ( )

1994.05
E-G213S-EPNE
97 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1994.05
E-G203S-EMGE
97 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SE ( )

1994.05
E-G203S-EMNE
97 ..
5MT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX LIMITED ( )

1994.05
E-G203S-EPGE
97 ..
4AT
FF - ,
1498

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SR LIMITED ( )

1991.01
E-G102S-EMQE
94 ..
5MT
FF - ,
1295

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SG LIMITED ( )

1991.01
E-G102S-EHNE
94 ..
3AT
FF - ,
1295

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SR LIMITED ( )

1991.01
E-G102S-EHQE
94 ..
3AT
FF - ,
1295

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SG LIMITED ( )

1991.01
E-G102S-EMNE
94 ..
5MT
FF - ,
1295

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SG ( )

1989.04
E-G102S-EHRN
82 ..
3AT
FF - ,
1295

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1989.04
E-G102S-EHDN
82 ..
3AT
FF - ,
1295

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX LIMITED ( )

1989.04
E-G102S-EMDN
82 ..
5MT
FF - ,
1295

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SG ( )

1989.04
E-G102S-EMRN
82 ..
5MT
FF - ,
1295

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX ( )

1989.04
E-G102S-EMDN
82 ..
5MT
FF - ,
1295

DAIHATSU CHARADE SOCIAL SX LIMITED ( )

1989.04
E-G102S-EHDN
82 ..
3AT
FF - ,
1295

DAIHATSU CHARADE SOCIAL ( )

-

DAIHATSU CHARADE SOCIAL:

.