\ DAIHATSU \

DAIHATSU YRV ( )DAIHATSU YRV X ( )

2004.04
ABA-M211G-GMGE2
90 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV L ( )

2004.04
CBA-M201G-GMGE2
90 ..
5MT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV L ( )

2004.04
ABA-M211G-GQGE2
90 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV TURBO X ( )

2004.04
ABA-M211G-GQSJ2
140 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV L ( )

2004.04
CBA-M201G-GQGE2
90 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV L ( )

2004.04
ABA-M211G-GMGE2
90 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV X ( )

2004.04
CBA-M201G-GQGE2
90 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV TURBO X ( )

2004.04
ABA-M201G-GQSJ2
140 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV X ( )

2004.04
ABA-M211G-GQGE2
90 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV X ( )

2004.04
CBA-M201G-GMGE2
90 ..
5MT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV X ( )

2002.12
LA-M211G-GMGE2
90 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV TURBO X ( )

2002.12
LA-M201G-GQSJ2
140 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV X ( )

2002.12
LA-M211G-GQGE2
90 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV L ( )

2002.12
LA-M211G-GQGE2
90 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV L ( )

2002.12
LA-M211G-GMGE2
90 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV L ( )

2002.12
UA-M201G-GQGE2
90 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV X ( )

2002.12
UA-M201G-GQGE2
90 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV X ( )

2002.12
UA-M201G-GMGE2
90 ..
5MT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV L ( )

2002.12
UA-M201G-GMGE2
90 ..
5MT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV TURBO X ( )

2002.12
LA-M211G-GQSJ2
140 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV TURBO R ( )

2001.12
LA-M211G-GQSJ2
140 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV PARCO TURBO ( )

2001.12
LA-M201G-GQSJ2
140 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV L ( )

2001.12
LA-M200G-GPNE2
64 ..
4AT
FF - ,
989

DAIHATSU YRV PARCO L ( )

2001.12
UA-M201G-GQGE2
90 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV PARCO L ( )

2001.12
LA-M211G-GQGE2
90 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV TURBO G ( )

2001.12
LA-M211G-GQSJ2
140 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV TURBO G ( )

2001.12
LA-M201G-GQSJ2
140 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV L ( )

2001.12
LA-M200G-GMNE2
64 ..
5MT
FF - ,
989

DAIHATSU YRV TURBO R ( )

2001.12
LA-M201G-GQSJ2
140 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV PARCO S ( )

2001.12
UA-M201G-GQGE2
90 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV PARCO TURBO ( )

2001.12
LA-M211G-GQSJ2
140 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV PARCO L ( )

2001.12
UA-M201G-GMGE2
90 ..
5MT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV PARCO L ( )

2001.12
LA-M211G-GMGE2
90 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV PARCO S ( )

2001.12
LA-M211G-GQGE2
90 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV PARCO S ( )

2001.12
UA-M201G-GMGE2
90 ..
5MT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV PARCO S ( )

2001.12
LA-M211G-GMGE2
90 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV YRV CG ( )

2000.08
TA-M200G-GPNE
64 ..
4AT
FF - ,
989

DAIHATSU YRV YRV TURBO ( )

2000.08
TA-M211G-GPSJ
140 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV YRV S PACK ( )

2000.08
TA-M201G-GMGE
90 ..
5MT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV YRV TURBO ( )

2000.08
TA-M201G-GPSJ
140 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV YRV ( )

2000.08
TA-M201G-GMGE
90 ..
5MT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV YRV S PACK ( )

2000.08
TA-M211G-GPGE
90 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV YRV ( )

2000.08
TA-M211G-GMGE
90 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV YRV S PACK ( )

2000.08
TA-M211G-GMGE
90 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV YRV TURBO PANORAMA PACK ( )

2000.08
TA-M201G-GPSJ
140 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV YRV ( )

2000.08
TA-M211G-GPGE
90 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV YRV AERO S PACK ( )

2000.08
TA-M201G-GMGE
90 ..
5MT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV YRV CG ( )

2000.08
TA-M200G-GMNE
64 ..
5MT
FF - ,
989

DAIHATSU YRV YRV ( )

2000.08
TA-M201G-GPGE
90 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV YRV S PACK ( )

2000.08
TA-M201G-GPGE
90 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV YRV AERO S PACK ( )

2000.08
TA-M211G-GMGE
90 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV YRV AERO S PACK ( )

2000.08
TA-M201G-GPGE
90 ..
4AT
FF - ,
1297

DAIHATSU YRV YRV AERO S PACK ( )

2000.08
TA-M211G-GPGE
90 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1297

DAIHATSU YRV ( )

-

DAIHATSU YRV   00.08 -
2WD M/TTA-M200G, LA-M200GEJ-VE

DAIHATSU YRV   00.08 -
2WD A/TTA-M200G, LA-M200GEJ-VE

DAIHATSU YRV   00.08 -
2WD M/TTA-M201G, UA-M201GK3-VE

DAIHATSU YRV   00.08 -
2WD A/TTA-M201G, UA-M201GK3-VE

DAIHATSU YRV   00.08 -
4WD M/TTA-M211G, LA-M211GK3-VE

DAIHATSU YRV   00.08 -
4WD A/TTA-M211G, LA-M211GK3-VE

DAIHATSU YRV   00.08 -
2WD A/T TurboTA-M201G, LA-M201GK3-VET

DAIHATSU YRV   00.08 -
4WD A/T TurboTA-M211G, LA-M211GK3-VET

DAIHATSU YRV: