\ HONDA \

HONDA AIRWAVE ( )HONDA AIRWAVE L ( )

2006.03
DBA-GJ1
110 ..
CVT
FF - ,
1496

HONDA AIRWAVE G ( )

2006.03
DBA-GJ1
110 ..
CVT
FF - ,
1496

HONDA AIRWAVE L SKY ROOF ( )

2006.03
DBA-GJ1
110 ..
CVT
FF - ,
1496

HONDA AIRWAVE G SKY ROOF ( )

2006.03
DBA-GJ2
110 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1496

HONDA AIRWAVE L ( )

2006.03
DBA-GJ2
110 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1496

HONDA AIRWAVE G SKY ROOF ( )

2006.03
DBA-GJ1
110 ..
CVT
FF - ,
1496

HONDA AIRWAVE G ( )

2006.03
DBA-GJ2
110 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1496

HONDA AIRWAVE L SKY ROOF ( )

2006.03
DBA-GJ2
110 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1496

HONDA AIRWAVE G ( )

2005.04
DBA-GJ2
110 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1496

HONDA AIRWAVE G SKY ROOF ( )

2005.04
DBA-GJ1
110 ..
CVT
FF - ,
1496

HONDA AIRWAVE L ( )

2005.04
DBA-GJ2
110 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1496

HONDA AIRWAVE L ( )

2005.04
DBA-GJ1
110 ..
CVT
FF - ,
1496

HONDA AIRWAVE L SKY ROOF ( )

2005.04
DBA-GJ1
110 ..
CVT
FF - ,
1496

HONDA AIRWAVE G SKY ROOF ( )

2005.04
DBA-GJ2
110 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1496

HONDA AIRWAVE G ( )

2005.04
DBA-GJ1
110 ..
CVT
FF - ,
1496

HONDA AIRWAVE L SKY ROOF ( )

2005.04
DBA-GJ2
110 ..
CVT
FULL4WD - ( 4 )
1496

HONDA AIRWAVE ( )

-

HONDA AIRWAVE: