\ HONDA \

HONDA STEP WAGON ( )HONDA STEP WAGON G S PACKAGE ( )

2007.02
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G ( )

2007.02
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G L PACKAGE ( )

2007.02
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON B ( )

2007.02
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON 24Z ( )

2007.02
DBA-RG4
162 ..
5AT
FULL4WD - ( 4 )
2354

HONDA STEP WAGON G AERO EDITION ( )

2007.02
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G HDD NAVI AERO EDITION ( )

2007.02
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G LS PACKAGE ( )

2007.02
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G HDD NAVI STYLE EDITION ( )

2007.02
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G S PACKAGE ( )

2007.02
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G HDD NAVI STYLE EDITION ( )

2007.02
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G L PACKAGE ( )

2007.02
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON 24Z ( )

2007.02
DBA-RG3
162 ..
CVT
FF - ,
2354

HONDA STEP WAGON G STYLE EDITION ( )

2007.02
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G HDD NAVI AERO EDITION ( )

2007.02
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G AERO EDITION ( )

2007.02
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON B ( )

2007.02
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G LS PACKAGE ( )

2007.02
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G STYLE EDITION ( )

2007.02
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G ( )

2007.02
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G L PACKAGE ( )

2006.05
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON 24Z ( )

2006.05
DBA-RG4
162 ..
5AT
FULL4WD - ( 4 )
2354

HONDA STEP WAGON G L PACKAGE ( )

2006.05
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G LS PACKAGE ( )

2006.05
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON 24Z ( )

2006.05
DBA-RG3
162 ..
CVT
FF - ,
2354

HONDA STEP WAGON B ( )

2006.05
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G ( )

2006.05
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G ( )

2006.05
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G S PACKAGE ( )

2006.05
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G LS PACKAGE ( )

2006.05
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON B ( )

2006.05
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G S PACKAGE ( )

2006.05
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON 24Z ( )

2005.05
DBA-RG3
162 ..
CVT
FF - ,
2354

HONDA STEP WAGON G ( )

2005.05
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G L PACKAGE ( )

2005.05
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON B ( )

2005.05
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G ( )

2005.05
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G L PACKAGE ( )

2005.05
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G S PACKAGE ( )

2005.05
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON 24Z ( )

2005.05
DBA-RG4
162 ..
5AT
FULL4WD - ( 4 )
2354

HONDA STEP WAGON G LS PACKAGE ( )

2005.05
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G LS PACKAGE ( )

2005.05
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON B ( )

2005.05
DBA-RG1
155 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G S PACKAGE ( )

2005.05
DBA-RG2
155 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON B ( )

2004.06
CBA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G ( )

2004.06
CBA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON B ( )

2004.06
CBA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON 24L ( )

2004.06
CBA-RF8
162 ..
5AT
FULL4WD - ( 4 )
2354

HONDA STEP WAGON SPADA 24T ( )

2004.06
CBA-RF7
162 ..
5AT
FF - ,
2354

HONDA STEP WAGON SPADA S ( )

2004.06
CBA-RF5
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON SPADA 24T ( )

2004.06
CBA-RF8
162 ..
5AT
FULL4WD - ( 4 )
2354

HONDA STEP WAGON 24L ( )

2004.06
CBA-RF7
162 ..
5AT
FF - ,
2354

HONDA STEP WAGON SPADA S ( )

2004.06
CBA-RF6
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G ( )

2004.06
CBA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON B ( )

2004.04
CBA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON SPADA S ( )

2004.04
CBA-RF5
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON G ( )

2004.04
CBA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON SPADA 24T ( )

2004.04
CBA-RF8
162 ..
5AT
FULL4WD - ( 4 )
2354

HONDA STEP WAGON G ( )

2004.04
CBA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON 24L ( )

2004.04
CBA-RF8
162 ..
5AT
FULL4WD - ( 4 )
2354

HONDA STEP WAGON B ( )

2004.04
CBA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON SPADA 24T ( )

2004.04
CBA-RF7
162 ..
5AT
FF - ,
2354

HONDA STEP WAGON SPADA S ( )

2004.04
CBA-RF6
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON 24L ( )

2004.04
CBA-RF7
162 ..
5AT
FF - ,
2354

HONDA STEP WAGON 24L ( )

2004.01
CBA-RF8
162 ..
5AT
FULL4WD - ( 4 )
2354

HONDA STEP WAGON B ( )

2004.01
CBA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON SPADA 24T ( )

2004.01
CBA-RF8
162 ..
5AT
FULL4WD - ( 4 )
2354

HONDA STEP WAGON G ( )

2004.01
CBA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON B ( )

2004.01
CBA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON SPADA S ( )

2004.01
CBA-RF6
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON SPADA 24T ( )

2004.01
CBA-RF7
162 ..
5AT
FF - ,
2354

HONDA STEP WAGON G ( )

2004.01
CBA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON 24L ( )

2004.01
CBA-RF7
162 ..
5AT
FF - ,
2354

HONDA STEP WAGON SPADA S ( )

2004.01
CBA-RF5
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON SPADA S ( )

2003.06
UA-RF5
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON 24L ( )

2003.06
UA-RF8
162 ..
5AT
FULL4WD - ( 4 )
2354

HONDA STEP WAGON SPADA S ( )

2003.06
UA-RF6
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON B ( )

2003.06
UA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON B ( )

2003.06
UA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON 24L ( )

2003.06
UA-RF7
162 ..
5AT
FF - ,
2354

HONDA STEP WAGON G ( )

2003.06
UA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON G ( )

2003.06
UA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON SPADA 24T ( )

2003.06
UA-RF7
162 ..
5AT
FF - ,
2354

HONDA STEP WAGON SPADA 24T ( )

2003.06
UA-RF8
162 ..
5AT
FULL4WD - ( 4 )
2354

HONDA STEP WAGON K ( )

2002.10
LA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON K ( )

2002.10
LA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON D ( )

2002.10
LA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON D ( )

2002.10
LA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON K ( )

2002.05
LA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON K ( )

2002.05
LA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON D ( )

2002.05
LA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON D ( )

2002.05
LA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON K ( )

2001.04
LA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON I ( )

2001.04
LA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON D ( )

2001.04
LA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON K ( )

2001.04
LA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON D ( )

2001.04
LA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON Y ( )

2001.04
LA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON Y ( )

2001.04
LA-RF4
160 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1998

HONDA STEP WAGON I ( )

2001.04
LA-RF3
160 ..
4AT
FF - ,
1998

HONDA STEP WAGON SPEEDY ROTARY SEAT ( )

2000.08
GF-RF2
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON SPEEDY ROTARY SEAT ( )

2000.08
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON DELUXEE ROTARY SEATS ( )

2000.08
GF-RF2
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON W POP-UP SEAT ( )

2000.08
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON G POP-UP SEAT ( )

2000.08
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON G POP-UP SEAT ( )

2000.08
GF-RF2
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON DELUXEE POP-UP SEAT ( )

2000.08
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON G ROTARY SEATS ( )

2000.08
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON W ROTARY SEAT ( )

2000.08
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON W ROTARY SEAT ( )

2000.08
GF-RF2
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON G ROTARY SEATS ( )

2000.08
GF-RF2
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON W POP-UP SEAT ( )

2000.08
GF-RF2
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON DELUXEE ROTARY SEATS ( )

2000.08
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON DELUXEE POP-UP SEAT ( )

2000.08
GF-RF2
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON SPEEDY POP-UP SEAT ( )

2000.08
GF-RF2
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON SPEEDY POP-UP SEAT ( )

2000.08
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON N 5 SEATERS POP-UP SEAT ( )

2000.08
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON W POP-UP SEAT ( )

1999.05
GF-RF2(3C590)
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON DELUXEE ROTARY SEATS ( )

1999.05
GF-RF2(3C390)
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON DELUXEE ROTARY SEATS ( )

1999.05
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON DELUXEE POP-UP SEAT ( )

1999.05
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON N 5 SEATERS POP-UP SEAT ( )

1999.05
GF-RF1(3C150)
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON W POP-UP SEAT ( )

1999.05
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON G POP-UP SEAT ( )

1999.05
GF-RF1(3C250)
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON DELUXEE POP-UP SEAT ( )

1999.05
GF-RF2(3C390)
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON W ROTARY SEAT ( )

1999.05
GF-RF2(3C590)
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON W ROTARY SEAT ( )

1999.05
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON G POP-UP SEAT ( )

1999.05
GF-RF2(3C290)
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON G ROTARY SEATS ( )

1999.05
GF-RF1(3C250)
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON SPEEDY ROTARY SEAT ( )

1999.05
GF-RF2(3C454)
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON SPEEDY ROTARY SEAT ( )

1999.05
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON SPEEDY POP-UP SEAT ( )

1999.05
GF-RF2(3C454)
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON SPEEDY POP-UP SEAT ( )

1999.05
GF-RF1
135 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON G ROTARY SEATS ( )

1999.05
GF-RF2(3C290)
135 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON G ROTARY SEATS ( )

1999.03
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON N 5 SEATERS POP-UP SEAT ( )

1999.03
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON N 5 SEATERS POP-UP SEAT ( )

1999.03
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON G POP-UP SEAT ( )

1999.03
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON W POP-UP SEAT ( )

1999.03
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON W ROTARY SEAT ( )

1999.03
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON G ROTARY SEATS ( )

1999.03
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON W POP-UP SEAT ( )

1999.03
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON W ROTARY SEAT ( )

1999.03
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON G POP-UP SEAT ( )

1999.03
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON G ROTARY SEATS ( )

1997.08
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON G POP-UP SEAT ( )

1997.08
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON W ROTARY SEAT ( )

1997.08
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON G POP-UP SEAT ( )

1997.08
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON W ROTARY SEAT ( )

1997.08
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON G ROTARY SEATS ( )

1997.08
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON W POP-UP SEAT ( )

1997.08
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON W POP-UP SEAT ( )

1997.08
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON N 5 SEATERS POP-UP SEAT ( )

1997.08
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON N 5 SEATERS POP-UP SEAT ( )

1997.08
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON G ROTARY SEATS ( )

1996.05
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON W POP-UP SEAT ( )

1996.05
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON W ROTARY SEAT ( )

1996.05
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON G POP-UP SEAT ( )

1996.05
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON G ROTARY SEATS ( )

1996.05
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON G POP-UP SEAT ( )

1996.05
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON N 5 SEATERS POP-UP SEAT ( )

1996.05
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON W POP-UP SEAT ( )

1996.05
E-RF2
125 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1972

HONDA STEP WAGON W ROTARY SEAT ( )

1996.05
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON N 5 SEATERS POP-UP SEAT ( )

1996.05
E-RF1
125 ..
4AT
FF - ,
1972

HONDA STEP WAGON ( )

-

HONDA STEP WAGON   96.05 - 01.03
2WDE-RF1, GF-RF1B20B

HONDA STEP WAGON   96.05 - 01.03
4WDE-RF2, GF-RF2B20B

HONDA STEP WAGON   01.04 -
2WDLA-RF3K20A

HONDA STEP WAGON   01.04 -
2WDUA-RF3, CBA-RF3K20A

HONDA STEP WAGON   01.04 -
4WDLA-RF3K20A

HONDA STEP WAGON   01.04 -
4WDUA-RF4, CBA-RF4K20A

HONDA STEP WAGON   01.04 -
2WDUA-RF7, CBA-RF7K24A

HONDA STEP WAGON   01.04 -
4WDUA-RF8, CBA-RF8K24A

HONDA STEP WAGON:

.