\ HONDA \

HONDA CIVIC ( )HONDA CIVIC TYPE R ( )

2007.03
ABA-FD2
225 ..
6MT
FF - ,
1998

HONDA CIVIC 1.8B ( )

2006.09
DBA-FD1
140 ..
5AT
FF - ,
1799

HONDA CIVIC 1.8GL ( )

2006.09
DBA-FD1
140 ..
5AT
FF - ,
1799

HONDA CIVIC 1.8G ( )

2006.09
DBA-FD1
140 ..
5AT
FF - ,
1799

HONDA CIVIC 2.0GL ( )

2006.09
DBA-FD2
155 ..
5AT
FF - ,
1998

HONDA CIVIC 1.8G ( )

2006.09
DBA-FD1
140 ..
5MT
FF - ,
1799

HONDA CIVIC 2.0GL ( )

2006.04
DBA-FD2
155 ..
5AT
FF - ,
1998

HONDA CIVIC 1.8G ( )

2005.09
DBA-FD1
140 ..
5AT
FF - ,
1799

HONDA CIVIC 1.8G ( )

2005.09
DBA-FD1
140 ..
5MT
FF - ,
1799

HONDA CIVIC 1.8S ( )

2005.09
DBA-FD1
140 ..
5AT
FF - ,
1799

HONDA CIVIC 1.8B ( )

2005.09
DBA-FD1
140 ..
5AT
FF - ,
1799

HONDA CIVIC 1.8GL ( )

2005.09
DBA-FD1
140 ..
5AT
FF - ,
1799

HONDA CIVIC XS ( )

2004.10
CBA-EU3
130 ..
CVT
FF - ,
1668

HONDA CIVIC X4 ( )

2004.10
ABA-EU4
130 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1668

HONDA CIVIC X ( )

2004.10
CBA-EU3
130 ..
CVT
FF - ,
1668

HONDA CIVIC TYPE R ( )

2004.04
ABA-EP3
215 ..
6MT
FF - ,
1998

HONDA CIVIC X4 ( )

2004.04
ABA-EU4
130 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1668

HONDA CIVIC XS ( )

2004.04
CBA-EU3
130 ..
CVT
FF - ,
1668

HONDA CIVIC X ( )

2004.04
CBA-EU3
130 ..
CVT
FF - ,
1668

HONDA CIVIC X ( )

2004.01
CBA-EU3
130 ..
CVT
FF - ,
1668

HONDA CIVIC TYPE R ( )

2004.01
LA-EP3
215 ..
6MT
FF - ,
1998

HONDA CIVIC XS ( )

2004.01
CBA-EU3
130 ..
CVT
FF - ,
1668

HONDA CIVIC X4 ( )

2004.01
ABA-EU4
130 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1668

HONDA CIVIC XS ( )

2003.09
UA-EU3
130 ..
CVT
FF - ,
1668

HONDA CIVIC X ( )

2003.09
UA-EU3
130 ..
CVT
FF - ,
1668

HONDA CIVIC X4 ( )

2003.09
LA-EU4
130 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1668

HONDA CIVIC X4 ( )

2002.10
LA-EU4
130 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1668

HONDA CIVIC G ( )

2002.10
UA-EU1
115 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC IE ( )

2002.10
LA-EU1
105 ..
CVT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC G4 ( )

2002.10
LA-EU2
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

HONDA CIVIC X ( )

2002.10
LA-EU3
130 ..
CVT
FF - ,
1668

HONDA CIVIC TYPE R ( )

2001.12
LA-EP3
215 ..
6MT
FF - ,
1998

HONDA CIVIC X ( )

2001.10
LA-EU3
130 ..
CVT
FF - ,
1668

HONDA CIVIC B ( )

2001.10
UA-EU1
105 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC G ( )

2001.10
UA-EU1
115 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC IE ( )

2001.10
LA-EU1
105 ..
CVT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC X4 ( )

2001.10
LA-EU4
130 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1668

HONDA CIVIC G4 ( )

2001.10
LA-EU2
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

HONDA CIVIC G ( )

2000.09
LA-EU1
115 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC X4 ( )

2000.09
LA-EU4
130 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1668

HONDA CIVIC X ( )

2000.09
LA-EU3
130 ..
CVT
FF - ,
1668

HONDA CIVIC G4 ( )

2000.09
LA-EU2
115 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1493

HONDA CIVIC B ( )

2000.09
LA-EU1
105 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC IE ( )

2000.09
LA-EU1
105 ..
CVT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC TYPE R X ( )

1999.12
GF-EK9
185 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC TYPE R ( )

1998.09
GF-EK9
185 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC TYPE R MOTOR SPORTS BASE CAR ( )

1998.09
GF-EK9
185 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC SIR ( )

1998.09
GF-EK4
170 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC RI(LEV) ( )

1998.09
GF-EK3
105 ..
CVT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIR ( )

1998.09
GF-EK4
155 ..
4AT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC VTI ( )

1998.09
GF-EK3
130 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC EL ( )

1998.09
GF-EK2
91 ..
4AT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC RI(LEV) ( )

1998.09
GF-EK3
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC EL ( )

1998.09
GF-EK2
91 ..
5MT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC VTI ( )

1998.09
GF-EK3
130 ..
CVT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIR ( )

1997.08
E-EK4
155 ..
4AT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC RI ( )

1997.08
E-EK3
105 ..
CVT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC TYPE R RACE BASE CAR ( )

1997.08
E-EK9
185 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC EL ( )

1997.08
E-EK2
91 ..
4AT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC VTI ( )

1997.08
E-EK3
130 ..
CVT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC TYPE R ( )

1997.08
E-EK9
185 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC VTI ( )

1997.08
E-EK3
130 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIR ( )

1997.08
E-EK4
170 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC EL ( )

1997.08
E-EK2
91 ..
5MT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC RI ( )

1997.08
E-EK3
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIR ( )

1995.09
E-EK4
170 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC VTI ( )

1995.09
E-EK3
130 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RI ( )

1995.09
E-EK3
105 ..
CVT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC VTI ( )

1995.09
E-EK3
130 ..
CVT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RI ( )

1995.09
E-EK3
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIR II ( )

1995.09
E-EK4
155 ..
4AT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC EL ( )

1995.09
E-EK2
91 ..
5MT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC SIR II ( )

1995.09
E-EK4
170 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC EL ( )

1995.09
E-EK2
91 ..
4AT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC SIR ( )

1993.09
E-EG6
170 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC ETI ( )

1993.09
E-EG4
94 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIR II ( )

1993.09
E-EG6
170 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC EL ( )

1993.09
E-EG3
85 ..
5MT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC MX ( )

1993.09
E-EG4
100 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC VTI ( )

1993.09
E-EG4
130 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC MX ( )

1993.09
E-EG4
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC ETI ( )

1993.09
E-EG4
94 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC EL ( )

1993.09
E-EG3
85 ..
4AT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC SIR II ( )

1993.09
E-EG6
155 ..
4AT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC VTI ( )

1993.09
E-EG4
130 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC MX ( )

1991.09
E-EG4
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIR II ( )

1991.09
E-EG6
170 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC ETI ( )

1991.09
E-EG4
94 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC EL ( )

1991.09
E-EG3
85 ..
5MT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC VTI ( )

1991.09
E-EG4
130 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC EL ( )

1991.09
E-EG3
85 ..
4AT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC VTI ( )

1991.09
E-EG4
130 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIR ( )

1991.09
E-EG6
170 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC MX ( )

1991.09
E-EG4
100 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIR II ( )

1991.09
E-EG6
155 ..
4AT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC 25XT SUNROOF ( )

1990.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 36I LIMITED ( )

1990.09
E-EF3
120 ..
4AT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC 35M EXTRA ( )

1990.09
E-EF2
91 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RTI LIMITED IN TRUCK ( )

1990.09
E-EF5
120 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC 25R ( )

1990.09
E-EF2
91 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 25X SUNROOF ( )

1990.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 25X ( )

1990.09
E-EF2
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 23L ( )

1990.09
E-EF1
82 ..
5MT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC 35X GRAND STAGE ( )

1990.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 25XT FORMULA WITH SUNROOF ( )

1990.09
E-EF2
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RT-SI IN TRUCK ( )

1990.09
E-EF5
130 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC SIRII ( )

1990.09
E-EF9
160 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC 33U ( )

1990.09
E-EF1
82 ..
5MT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC 25XT FORMULA ( )

1990.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SI EXTRA SUNROOF ( )

1990.09
E-EF3
130 ..
5MT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC RTI LIMITED IN TRUCK ( )

1990.09
E-EF5
120 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC 35XT FORMULA ( )

1990.09
E-EF2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RTX EXTRA ( )

1990.09
E-EF5
105 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC 25R ( )

1990.09
E-EF2
91 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 25XT FORMULA ( )

1990.09
E-EF2
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIRII SUNROOF ( )

1990.09
E-EF9
160 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC 23L ( )

1990.09
E-EF1
82 ..
4AT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC RTI LIMITED ( )

1990.09
E-EF5
120 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC 25X SUNROOF ( )

1990.09
E-EF2
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SI EXTRA ( )

1990.09
E-EF3
130 ..
4AT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC 36I LIMITED ( )

1990.09
E-EF3
120 ..
5MT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC SI EXTRA ( )

1990.09
E-EF3
130 ..
5MT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC SI ( )

1990.09
E-EF3
130 ..
5MT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC SI EXTRA SUNROOF ( )

1990.09
E-EF3
130 ..
4AT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC 25XT ( )

1990.09
E-EF2
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 33U ( )

1990.09
E-EF1
82 ..
4AT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC SI ( )

1990.09
E-EF3
130 ..
4AT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC 35X GRAND STAGE ( )

1990.09
E-EF2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RTX EXTRA ( )

1990.09
E-EF5
105 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC RTI LIMITED ( )

1990.09
E-EF5
120 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC 35XT FORMULA ( )

1990.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIR ( )

1990.09
E-EF9
160 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC RT-SI IN TRUCK ( )

1990.09
E-EF5
130 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC 25XT ( )

1990.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 35M EXTRA ( )

1990.09
E-EF2
91 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 25XT FORMULA WITH SUNROOF ( )

1990.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 23U ( )

1990.09
E-EF1
82 ..
5MT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC 25XT SUNROOF ( )

1990.09
E-EF2
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 25X ( )

1990.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RTX EXTRA ( )

1989.09
E-EF5
105 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC SI EXTRA ( )

1989.09
E-EF3
130 ..
5MT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC 33U ( )

1989.09
E-EF1
82 ..
4AT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC 33U ( )

1989.09
E-EF1
82 ..
5MT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC 23L ( )

1989.09
E-EF1
82 ..
4AT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC SIR ( )

1989.09
E-EF9
160 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC 35M EXTRA ( )

1989.09
E-EF2
91 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 25R ( )

1989.09
E-EF2
91 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 35M EXTRA ( )

1989.09
E-EF2
91 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 35XT ( )

1989.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RTX ( )

1989.09
E-EF5
105 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC 35X EXTRA ( )

1989.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RTI LIMITED IN TRUCK ( )

1989.09
E-EF5
120 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC 36I LIMITED ( )

1989.09
E-EF3
120 ..
4AT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC 35M ( )

1989.09
E-EF2
91 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RTI LIMITED ( )

1989.09
E-EF5
120 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC 35X ( )

1989.09
E-EF2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RTX EXTRA ( )

1989.09
E-EF5
105 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC SI ( )

1989.09
E-EF3
130 ..
5MT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC RTI LIMITED ( )

1989.09
E-EF5
120 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC SI EXTRA SUNROOF ( )

1989.09
E-EF3
130 ..
4AT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC 23U ( )

1989.09
E-EF1
82 ..
5MT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC RTI LIMITED IN TRUCK ( )

1989.09
E-EF5
120 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC SI ( )

1989.09
E-EF3
130 ..
5MT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC 25X SUNROOF ( )

1989.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC RT-SI IN TRUCK ( )

1989.09
E-EF5
130 ..
5MT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC RTX ( )

1989.09
E-EF5
105 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC 25XT SUNROOF ( )

1989.09
E-EF2
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 35XT ( )

1989.09
E-EF2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 25XT SUNROOF ( )

1989.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIRII ( )

1989.09
E-EF9
160 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC 25X ( )

1989.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 23L ( )

1989.09
E-EF1
82 ..
5MT
FF - ,
1343

HONDA CIVIC 35X ( )

1989.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 25R ( )

1989.09
E-EF2
91 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SI ( )

1989.09
E-EF3
130 ..
4AT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC 35X EXTRA ( )

1989.09
E-EF2
100 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 35M ( )

1989.09
E-EF2
91 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 25X ( )

1989.09
E-EF2
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 36I LIMITED ( )

1989.09
E-EF3
120 ..
5MT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC 25XT ( )

1989.09
E-EF2
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC 25X SUNROOF ( )

1989.09
E-EF2
105 ..
5MT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SI EXTRA ( )

1989.09
E-EF3
130 ..
4AT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC RT-SI IN TRUCK ( )

1989.09
E-EF5
130 ..
4AT
FULL4WD - ( 4 )
1590

HONDA CIVIC SI EXTRA SUNROOF ( )

1989.09
E-EF3
130 ..
5MT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC 25XT ( )

1989.09
E-EF2
100 ..
4AT
FF - ,
1493

HONDA CIVIC SIRII SUNROOF ( )

1989.09
E-EF9
160 ..
5MT
FF - ,
1595

HONDA CIVIC SI ( )

1989.09
E-EF3
130 ..
4AT
FF - ,
1590

HONDA CIVIC ( )

-

HONDA CIVIC   95.09 - 00.08
2WD M/TE-EK2, GF-EK2D13B

HONDA CIVIC   95.09 - 00.08
2WD A/TE-EK2, GF-EK2D13B

HONDA CIVIC   95.09 - 00.08
2WD M/TE-EK3, GF-EK3D15B

HONDA CIVIC   95.09 - 00.08
2WD M/T VtiE-EK3, GF-EK3D15B

HONDA CIVIC   95.09 - 00.08
2WD Multi MaticE-EK3, GF-EK3D15B

HONDA CIVIC   95.09 - 00.08
2WD Multi Matic VtiE-EK3, GF-EK3D15B

HONDA CIVIC   95.09 - 00.08
2WD M/TE-EK4, GF-EK4B16A

HONDA CIVIC   95.09 - 00.08
2WD A/TE-EK4, GF-EK4B16A

HONDA CIVIC   91.09 - 95.08
2WD M/TE-EG3D13B

HONDA CIVIC   91.09 - 95.08
2WD A/TE-EG3D13B

HONDA CIVIC   91.09 - 95.08
2WD M/TE-EG4D15B

HONDA CIVIC   91.09 - 95.08
2WD A/T MX,MLE-EG4D15B

HONDA CIVIC   91.09 - 95.08
2WD A/T Vti, EtiE-EG4D15B

HONDA CIVIC   91.09 - 95.08
2WD M/TE-EG6B16A

HONDA CIVIC   91.09 - 95.08
2WD A/TE-EG6B16A

HONDA CIVIC   91.09 - 95.08
2WD M/TE-EG5ZC

HONDA CIVIC   91.09 - 95.08
2WD A/TE-EG5ZC

HONDA CIVIC   00.09 -
2WD 4A/TLA-EU1, UA-EU1D15B

HONDA CIVIC   00.09 -
2WD Multi MaticLA-EU1D15B

HONDA CIVIC   00.09 -
4WDLA-EU2D15B

HONDA CIVIC   00.09 -
2WD Multi MaticLA-EU3, UA-EU3, CBA-EU3D17A

HONDA CIVIC   00.09 -
2WD M/TUA-EU3, CBA-EU3D17A

HONDA CIVIC   00.09 -
4WDLA-EU4, ABA-EU4D17A

HONDA CIVIC: